Archive for the Uncategorized Category

KOSZTY ZEWNĘTRZNE

Szkodliwe efekty zewnętrzne określane są mianem kosztów zewnętrznych. Koszty zewnętrzne są to koszty produkcji i konsumpcji ponoszone przez ludzi nie uczest¬niczących bezpośrednio w produkcji, konsumpcji lub wymianie danego dobra. Są to niekorzystne skutki działalności gospodarczej odczuwane przez osoby trzecie. Zanie¬czyszczenie powietrza stanowi przykład kosztów zewnętrznych. Jest ono skutkiem procesu, z którego odnoszą korzyści producenci zanieczyszczeń […]