Archive for the Komunikowanie Category

KOMUNIKOWANIE W LITERATURZE

Pojęcie „komunikowanie międzynarodowe” pojawia się od kil­ku lat coraz częściej w literaturze z zakresu nauk społecznych. Problematyka ta jest domeną dwóch dziedzin: nauki o stosun­kach międzynarodowych oraz teorii komunikowania masowego. Już sam ten fakt świadczy o wielodyscyplinamości przedmiotu. Na płaszczyźnie stosunków międzynarodowych komunikowanie jest częścią międzynarodowych stosunków kulturalnych. Proble­matyka ta, choć zawsze była obecna w […]

RELACJE MIĘDZYKULTUROWE

Trzeba było dopiero procesów odprężeniowych, by problem został dowartościowany, by dostrzeżono jego rangę odpowiadającą rea­liom międzynarodowym. Antycypując późniejsze rozważania trze­ba stwierdzić, że komunikowanie międzynarodowe coraz wyraź­niej wyodrębnia się jako płaszczyzna stosunków międzynarodo­wych w ogóle. Przesądza o tym rzeczywistość, która — nie tylko zresztą w tej dziedzinie — wnosi poprawki do tworzonych przez naukę podziałów. Niedocenianie […]

BŁĘDNE PRZEKONANIE

Stąd też chyba dochodzono w przeszłości do błędnego przekonania, że komunikowanie występuje tu jedy­nie w funkcji służebnej nie tworząc nowych jakości w stosunkach międzynarodowych. Tak było istotnie przez wiele lat w okresie powojennym, kiedy obiektywnie uwarunkowana współpraca poli­tyczna, ekonomiczna i kulturalna między krajami była hamowana przez atmosferę wrogości i próby jednostronnego narzucania spo­łeczności międzynarodowej imperialistycznych […]

OBIEKTYWNE UWARUNKOWANIA

Obiektywne uwarunkowania okazały się silniejsze: zakrawa to na paradoks, ale samo natężenie konfliktów międzynarodowych wy­musiło kontakty polityczno-dyplomatyczne (łagodzenie tych kon­fliktów, by nie przerodziły się one w casus belli, wymagało ogra­niczonego współdziałania). Obiektywne wymogi międzynarodowe­go podziału pracy nie pozwoliły też na całkowite wyeliminowa­nie współpracy gospodarczej, choć jej poziom dalece nie odpo­wiadał możliwościom i potrzebom. Najbardziej okres zimnej […]

BRAK POZYTYWNEJ WSPÓŁPRACY

Brak pozytywnej współpracy w tej dziedzinie nie oznaczał oczywiście całkowitego bezwładu w relacjach interkulturalnych, żadne bowiem sztucznie stworzone przez politykę mechanizmy hamujące nie są w stanie wyeliminować obiektywnych procesów dyfuzji cywilizacyjno-kulturowej, interpenetracji kultur, przeno­szenia pewnych wartości, choćby za pośrednictwem towarów. Choć więc hamulce polityczne znacznie zakłóciły procesy, o których mowa, to jednak nie mogły ich […]

WSPÓŁPRACA KULTURALNA

Nie mogłoby być zresztą inaczej, skoro współpraca kultural­na przylega najściślej do sfery konfrontacji ideologicznej, w któ­rej wyraża się podstawowa sprzeczność naszych czasów — kon­flikt między kapitalizmem a socjalizmem.Jaką więc funkcję lub funkcje ma do spełnienia komunikowa­nie międzynarodowe? Są one rozliczne i różnej natury, będzie o    tym mowa w kolejnych rozdziałach tej pracy. Tu wskażmy tyl­ko, że […]

SZERSZA WSPÓŁPRACA

Odprężenie prowadzi do szerszej współpracy w tej dziedzinie, a na zasadzie sprzężenia zwrotnego komunikowanie między krajami generuje pozytywne procesy w życiu społeczności międzynarodowej, wa­runkuje i pogłębia odprężenie. Wyeksponowanie tej kreatywnej iunkcji komunikowania jest jednym z celów tej pracy. Ma ona ponadto — w zamiarze autora — stanowić próbę syste­matyzacji problematyki międzynarodowych stosunków w tej dzie­dzinie w […]

POLE BADAWCZE

Tak zakreślone pole badawcze obejmuje znaczną część zagad­nień międzynarodowych znanych od czasu Konferencji Bezpie­czeństwa i Współpracy w Europie pod publicystycznym szyldem „trzeciego koszyka”. Wagi tych zagadnień szerzej uzasadniać nie trzeba, czyni to bowiem za nas sama rzeczywistość. Sfera informacyjno-kulturalna jest dziś istotnym czynnikiem przebudowy stosunków międzynarodowych, czynnikiem współdecydującym o  tempie i zakresie urzeczywistniania lansowanej od ponad […]

CZĘŚCIOWE USPRAWIEDLIWIENIE

Częściowym tego usprawiedliwieniem mógł być brak obiektywnych przesła­nek nikły poziom współpracy we wszystkich dziedzinach życia międzynarodowego. Niewiele było głosów, które wybiegały w przyszłosc, które na przekór rzeczywistości kreśliły ponętną wizie mundus communicans — świata komunikującego się, czyniącego właściwy użytek z unowocześniających się z roku na rok technicz­nych narzędzi tego komunikowania. Wystarczyło jednak kilka symptomów znamionujących […]

SPROWADZENIE ROLI

Sprowadze­nie roli komunikowania w stosunkach międzynarodowych do roz­sądnych proporcji — do czego zmierza niniejsze opracowanie — w niczym nie umniejsza jego rangi, a pozwala je ujmować we właściwych wymiarach, jako składnik obecnych, a jeszcze w większym stopniu przyszłych stosunków międzynarodowych, ale tylko składnik, a nie samoistny czynnik w życiu społeczności narodow.Komunikowanie nie zastąpi np. odprężenia […]