Archive for the Ekonomia Category

WŁASNOŚĆ PRYWATNA

Jeśli droga jest własnością prywatną i nie ma alternatywnego przejazdu, właściciele mogliby nakładać nadmierne opłaty. Czyniąc to wykorzystywaliby monopol transportowy. (Czysty) monopol jest wyłącznym sprzedawcą jakiegoś dobra lub usługi. Ponieważ monopol nie ma konkurentów, może ograniczyć produkcję (zmniejszając wielkość podaży), nakładać wyższe ceny i pobierać wyższe zyski niż inne firmy. Ściśle rzecz biorąc, państwo również […]

POWIETRZE I WODA

Choć rząd federalny i rządy stanowe są właścicielami prawa do dróg powietrznych i wodnych kraju, do niedawna nie kontrolowały one zbyt ściśle sposobu korzystania z tych zasobów. Uciążliwym rezultatem tego. było zanieczyszczenie środowiska. Wprowadzając odpady do atmosfery i wód powierzchniowych, zanieczyszczający wykorzystują ogólnie dostępne zasoby tak jakby były one ich własnością. Właściciele prywatnego majątku zwykle żądają […]

ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA

Zanieczyszczenie środowiska jest często postrzegane jako przejaw anty­społecznego zachowania się, czym faktycznie może ono być. Wielu zanieczyszczających po prostu nie przejmuje się tym, co czynią innym. Jednakże często zanieczyszczenie środowiska wynika z braku zdawania sobie sprawy ze skutków oddziaływania zachowań indywidualnych na środowisko. Osoba rzucająca niedopałek papierosa na ziemię może uważać, że śmiecenie na taką […]

Z POWODU TRUDNOŚCI

Tereny łowieckie półwyspu Labrador były dawniej wspólną własnością plemion indiańskich. Wszyscy Indianie mieli prawo polować bez obawy zakazu. Z powodu trudności związanych z dokonywaniem polowań oraz ograniczonego popytu na mięso, skóry i kości zwierząt, nie następowało „przełowienie”, dzikie zwierzęta żyły bez obawy wytępienia. Wraz z pojawieniem się europejskich nabywców futer wartość skórek zwierzęcych podniosła się […]

SZYBKIE I BEZWZGLĘDNE DZIAŁANIA

Komunalne prawa własności mogą również wpłynąć na metody, stosowane przez myśliwych.W latach 1970 -tych rząd kanadyjski wprowadził ustawę, uznającą . pierwsze pięćdziesiąt tysięcy młodych fok zabijanych rocznie za zasób ogólnie dostępny. Prawa do polowania na foki przyznawano na zasadzie kolejności zgłoszeń, co stanowiło system racjonowania skłaniający łowców fok do szybkich i bezwzględnych działań.Rząd kanadyjski pozwolił […]

RZĄDOWE PROGRAMY

Podobnie jak łowcy wielorybów i fok, członkowie stowarzyszenia padli ofiarą ujemnych skutków wynikających ze stosowania komunalnych praw własności.Komunalne prawa własności nie zawsze wywołują problemy tego typu. Rodzina jest instytucją, w której znaczna część majątku władana jest komunalnie, co okazuje się ; względnie efektywne. W wielu przypadkach jednakże jakaś interwencja rządu potrzeb­na jest by zapobiec nadmiernemu […]

JAK ROŚNIE DOCHÓD

Rząd po prostu produkuje to dobro tak, jak ogrodnik produkuje jabłka.Niektórzy argumentują, że prócz świadczenia pomocy potrzebującym, bez­pieczeństwo dochodów podnosi ogólny dobrobyt społeczny. W miarę jak rośnie dochód, wartość każdego dodatkowego dolara dochodu maleje, ponieważ ludzie zwykle zaspokajają najpierw swe najbardziej żywotne potrzeby. Dodatkowy dochód wykorzystywany jest do zaspokojenia mniej pilnych potrzeb i chęci. Dlatego […]

STABILIZOWANIE GOSPODARKI

W ciągu całej historii ludzkości ogólny poziom aktywności ekonomicznej waha! się w rytmie cykli gospodarczych. Czasami ogólna aktywność gospodarcza wzrasta, zwiększając wielkość produkcji krajowej i zatrudnienia. Kiedy indziej opada, zmniej­szając produkcję i wywołując zwalnianie ludzi z pracy. Do niedawna rząd USA zwykle nie próbował wpływać na te zjawiska. Jednakże poczynając od lat 1940-tych, rząd federalny […]

ZMIANA PODEJŚCIA

Polityka makroekonomi­czna to manipulowanie podatkami, wydatkami rzędu federalnego, oraz podażą pieniądza, w celu wspierania wysokiego i stabilnego poziomu zatrudnienia, produkcji oraz stabilnego poziomu cen i wzrostu gospodarczego.Ta zmiana podejścia powstała pod wpływem pisarstwa Johna Maynarda Keyne­sa, brytyjskiego ekonomisty, którego teoria cykli koniunkturalnych została opub­likowana w czasie Wielkiej Depresji. Keynes uważał, że wahania aktywności gospodar­czej były […]

PRZEJŚCIOWA MODA

Jeśli prywatyzacja ma nie stać się przejściową modą, trzeba stworzyć odpowied­nie narzędzia analityczne w celu zidentyfikowania potencjal­nych obszarów uzyskiwania z niej korzyści. Rozważmy co można i czego nie można osiągnąć dzięki prywatyzacji:Nie może ona doprowadzić do przezwyciężenia zadłużenia wewnętrznego, które powstało w wyniku deficytów budżeto­wych. Sprzedaż własności publicznej za gotówkę rzeczywiście zmniejsza poziom deficytu budżetowego rządu. […]