Archive for the Ekonomia Category

SYSTEM UBEZPIECZEŃ

System ubezpieczeń społecznych cieszył się daleko idą­cym poparciem od czasu ustanowienia go w czasie Wielkiej Depresji. Przewidziany początkowo jako system wypłacania pracownikom miesięcznych świadczeń eme­rytalnych po osiągnięciu wieku 65 lat, program został w kolejnych latach rozbudowany, tak że uwzględniono w nim zasiłki dla osób pozostających na utrzymaniu emerytów, wtedy również, gdy przeżywały one benefic­jenta programu, […]

ZASIŁKI UBEZPIECZENIA

System ten jest jednocześnie systemem ubezpieczeń jak i systemem pomocy społecznej. Jako ubezpieczenia, płatności ubezpieczeń społecznych były zamierzone jako _ substytut części zarobków, które robotnicy tracili, gdy szli na emeryturę. Program więc finasowany był ze . specjalnego podatku od wynagrodzeń, ustalonego na podstawie części dochodu robotnika. Podatek od wyna­grodzeń był w swojej istocie składką ubezpieczeniową, […]

FAWORYZOWANIE ROBOTNIKÓW

Na przykład, zasiłki faworyzują robotników o niskich dochodach. Również robotnicy mający dzieci i innych członków rodziny na utrzymaniu otrzymują więcej niż bezżenni robotnicy o takim samym przebiegu pracy zawodowej.Ubezpieczenia społeczne były przedmiotem krytyki z wielu powodów. Po pierwsze, jest to podatek regresyw­ny, który najbardziej obciąża grupę najniżej zarabiają­cych, której miał pomóc. Gdyby system ubezpieczeń społecznych nie został […]

ZNACZNE OBCIĄŻENIE

Tym­czasem byli oni znacznie obciążani podatkami w czasie wielu lat wykonywania pracy na rzecz przywileju korzys­tania z systemu ubezpieczeń społecznych. A ubodzy są zwykle obciążani dłużej niż bogaci, którzy mogą opóźnić rok pójścia do pracy, przedłużając liczbę lat przeznaczo­nych na zdobycie wykształcenia. Poza tym grupy nisko zarabiających i wywodzących się z mniejszości etnicznych zwykle żyją […]

PODATKI POBIERANE

Podatki pobierane przez Zarząd Ubezpieczeń Społecznych nie są oszczędzane i inwestowane, ale są prawie natychmiast wypłacane na rzecz osób korzystających z zasiłków/ Ludzie, którzy poszli na emeryturę we wczesnym okresie jego wprowadzania, których większość nie należała do ubogich, uzyskała znaczne środki ubezpieczenia społecznego, płacone przez młodszych. Na początku ten system redystrubucji dochodu działał, ponieważ wielu pracowników wnosiło […]

PRZECIĘTNY EMERYT

Przeciętny emeryt otrzymuje obecnie pięć razy większą kwotę zasiłku niż on lub ona wpłaciła na rzecz programu, nawet jeśli uwzględni się odsetki, które doliczono by do tych wpłat gdyby były one zainwestowane. Wielu młodych pracowników będzie w dużo mniej korzystnej sytuacji. Uzyskają oni niską stopę zwrotu od swych składek, przypuszczalnie niższą od tej, którą osiągnęliby […]

BEZ WZGLĘDU NA EFEKTY

Jednakże znaczenie tych przeciwnych od żarnie- rzonych skutków działania systemu ubezpieczeń społecznych może być przesadzone. System ubezpieczeń społecznych mógł po prostu zastąpić prywatne systemy doraźnych wpłat stosowane poprzednio w rodzinach. I o tyle, o ile Ubezpieczenie Społeczne umożliwia ludziom wcześniejsze przechodzenie na emeryturę, może ono zachęcić ich do większych oszczędności po to, by osiągniąć ten […]

SPEŁNIONE WARUNKI

Przez kilka tysiącleci przed osiedleniem się białych na tym kontynencie,plemiona indiańskie stosowały zasadę ogólnej dostępności terenów łowieckich. W pier­wszej połowie, dziewiętnastego wieku biali zamieszkujący prerię stosowali prawo ogólnej dostępności do pastwisk. Każdy miał prawo swobodnego wypasu bydła na równinach (rząd Stanów Zjednoczonych rościł sobie prawo do zakazywania ludziom swobodnego korzystania z równin, ale nie egzekwował go).Komunalne […]

OGŁÓNIE DOSTĘPNE

Gdy wykorzystany jest zasób ogólnie dostępny, faktycznie stanowi on tym­czasową prywatną własność użytkownika. Tymczasem użytkownicy nie płacą nic za ten przywilej. Niedzielni kierowcy otrzymują prawo darmowej przejażdżki na dobrze utrzymanej drodze. Jeśli postępują racjonalnie, będą korzystali z drogi do momentu, do którego przejażdżka stanie się niewarta czasu i zużytego paliwa. Koszt, który będą skłonni ignorować […]

KOSZTY ZEWNĘTRZNE

Te koszty zewnętrzne jeżdżenia samochodem, określane mianem kosztów społecznych, są tak samo ważne jak pozostałe koszty. Ponieważ jednak kierowcy sami nie ponoszą tych kosztów, są w rzeczywistości subsydiowani przez innych. Tak więc kierowcy będą wykazywali skłonność do nadużywania dróg.Aby zmniejszyć zatłoczenie dróg rząd może nałożyć podatek na benzynę lub rogatkowe za korzystanie z dróg. Kierowcy […]