Kursy
zawodowe

Moduły
dodatkowe

do kursów zawodowych

Operator obrabiarek CNC – Operator tokarki sterowanej numerycznie

Kurs składa się z 250 godz. dydaktycznych, w tym:

 • zajęcia BHP (teoria) – 4 godz. dydaktyczne
 • pierwsza pomoc przedmedyczna – 6 godz. dydaktycznych
 • aktywizacja zawodowa – 20 godz. dydaktycznych
 • obsługa komputera – 20 godz. dydaktycznych
 • zajęcia teoretyczne – 20 godz. dydaktycznych
 • zajęcia praktyczne – 180 godz. dydaktycznych

 

Uczestnik kursu  musi mieć ukończone 18 lat, posiadać co najmniej wykształcenie zawodowe i nie mieć przeciwskazań zdrowotnych do udziału w  kursie.

Celem kursów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie jego uczestników do wykonywania prac w zawodzie operatora obrabiarek CNC zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami BHP oraz nabycie wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Kurs prowadzony jest w oparciu o plan nauczania stworzony zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632). Plan ten, po rozeznaniu możliwości percepcyjnych i przygotowania oraz doświadczenia zawodowego uczestników kursu, może ulec modyfikacji. Uczestnicy, którzy pomyślnie ukończą szkolenie otrzymują zaświadczenie zgodne z zał. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej „Pomerania” do realizacji kursu zapewnia nowoczesną salę komputerową, wykwalifikowaną kadrę oraz dla każdego uczestnika kursu: badania lekarskie, materiały dydaktyczne i piśmiennicze, odzież roboczą i  środki ochrony indywidualnej, środki czystości, ubezpieczenie na czas trwania kursu, oraz napoje.

 

Zarys treści programowych:

 • Moduł BHP obejmuje: zagrożenia występujące na stanowisku pracy; przepisy
  i podstawowe pojęcia BHP i ochrony ppoż., środki ochrony indywidualnej i zbiorowej stosowane podczas wykonywania prac.
 • Moduł pierwszej pomocy przedmedycznej, który obejmuje: zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku omdleń, ataków serca, padaczki, zakrztuszeń, złamań, urazów klatki piersiowej, urazów głowy, zatrzymania oddechu, krwotoków, wstrząsów, oparzeń i odmrożeń. Ponadto kursanci poznają skład apteczki oraz uczą się resuscytacji krążeniowo – oddechowej przy użyciu fantomu.
 • Moduł aktywizacji zawodowej obejmuje: sposoby poszukiwania pracy, wyszukiwania ofert pracy i ich analizę; autoprezentacje, radzenie sobie ze stresogennymi sytuacjami
  i negatywnymi emocjami; racjonalne gospodarowanie czasem; prezentacja własnej osoby w zakresie umiejętności pracowniczych; przygotowanie dokumentów służących podjęciu pracy, pisanie CV oraz listu motywacyjnego oraz poruszanie się po rynku pracy, w tym zapoznanie uczestników z aktualnym rynkiem pracy i dynamiką jego przekształceń i mechanizmami, które nim rządzą.
 • Moduł obsługi komputera zawiera: naukę posługiwania się klawiaturą i myszką, obsługę systemu operacyjnego MS WINDOWS oraz pakietu MS Office; skróty klawiszowe, prace z plikami i folderami.
 • Moduł zajęć teoretycznych obejmuje: zapoznanie z rodzajami konstrukcyjnymi obrabiarek sterowanych numerycznie, budowę i funkcję układu CNC; rodzaje układów sterowania CNC, analizę obrabiarki CNC; obliczenia wału, proces technologiczny wału.
 • Moduł zajęć praktycznych obejmuje: toczenie, wiercenie, rozwiercanie, przecinanie, radełkowanie, gwintowanie, frezowanie.