Kursy
zawodowe

Moduły
dodatkowe

do kursów zawodowych

Aktywizacja zawodowa

20 godz. dydaktycznych

Zarys treści programowych: reakcje na utratę pracy – czynniki stresogenne; zjawisko bezrobocia – zagrożenia, statystyki, możliwości; prawa i obowiązki osoby bezrobotnej analiza niepowodzeń w poszukiwaniu pracy; uczenie się twórczego i pozytywnego myślenia; odkrywanie własnych predyspozycji i umiejętności;  techniki aktywnego poszukiwania pracy; sporządzanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny); planowanie przyszłości zawodowej; analiza rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej